Alfabetyczna lista usług

UDOSTĘPNIENIE AKT ORAZ WYDANIE UWIERZYTELNIONYCH KOPII

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GEOLOGICZNEJ

Zgoda na nieodpłatne korzystanie z informacji geologicznej. Informacja geologiczna, jest do wykorzystania, w siedzibie starostwa. Dokumenty udostępnione są tylko do wglądu, bez możliwości wykonania kserokopii.

UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATOSKIE PRZY ZABYTKU

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

USTALENIE ODSZKODOWANIA ZA DZIAŁKI GRUNTU WYDZIELONE POD DROGI PUBLICZNE: GMINNE, POWIATOWE, WOJEWÓDZKIE, KRAJOWE Z NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ PODZIAŁ ZOSTAŁ WYKONANY NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA I KTÓRE PRZECHODZĄ Z MOCY PRAWA NA WŁASNOŚĆ W/W

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

USTANOWIENIE TRWAŁEGO ZARZĄDU DLA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU MILICKIEGO

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

USTANOWIENIE TRWAŁEGO ZARZĄDU DLA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

UZGADNIANIE UROCZYSTOŚCI I IMPREZ MASOWYCH O CHARAKTERZE RELIGIJNYM/ŚWIECKIM NA DROGACH POWIATOWYCH

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

UZGODNIENIE KIERUNKÓW REKULTYWACJI GRUNTÓW LUB UZYSKANIE DECYZJI O ZAKOŃCZENIU REKULTYWACJI GRUNTÓW

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

UZYSKANIE AWANSU NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

UZYSKANIE DECYZJI O NIEZBĘDNOŚCI WEJŚCIA DO SĄSIEDNIEGO LOKALU LUB NA TEREN SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI CELEM WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12  

wyników