Alfabetyczna lista usług

P

PRZYJĘCIE DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNEJ, GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEJ I USTALAJĄCEJ ZASOBY ZŁÓŻ KOPALIN POSPOLITYCH

PRZYJMOWANIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNYCH

R

Rejestracja pojazdu marki SAM

Wymagane dokumenty: Wniosek o rejestrację pojazdu, pełnomocnictwo/upoważnienie, oświadczenie o pochodzeniu częściWymagane załączniki:
1. dowód własności części lub podzespołów służących do zbudowania pojazdu (oryginał);
2. oświadczenie złożone pod odpow...

REJESTRACJA SPRZĘTU PŁYWAJĄCE SŁUŻĄCEGO DO POŁOWU RYB

REJESTRACJA ZWIERZĄT NALEŻĄCYCH DO GATUNKÓW PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

1. Rejestr prowadzi Starosta Milicki.
2. Obowiązek zgłoszenia do rejestru następuje z dniem nabycia zwierzęcia.
3. Wniosek o dokonanie wpisu powinien być złożony w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

ROZPATRYWANIE I ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW STAŁEJ LUB CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

S

Skierowanie/zaświadczenie na egzamin sprawdzający kwalifikację

Wymagane dokumenty: Wniosek o skierowanie na egzaminWymagane załaczniki: brakDokumenty do wglądu: Dowód osobistyOpłaty:
za wydanie zaświadczenia - opłata skarbowa - 17 zł

Opłaty uiszcza się w kasie Banku Spółdzielczego znajdującej się w budynku Starost...

SKIEROWANIE DO MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

SKIEROWANIE DO MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

SKIEROWANIE DO SZKÓŁ SPECJALNYCH NA TERENIE POWIATU

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

wyników