Najpopularniejsze usługi

WYKREŚLENIE WPISU Z EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

Zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych/regularnych specjalnych przewozów osób transporcie drogowym w krajowym

Wymagane dokumenty: WniosekWymagane załączniki: dokumenty potwierdzające zmianę danych zawartych w zezwoleniuDokumenty do wglądu:
1. Dowód osobisty;
2. Oryginały dokumentów załączonych do wniosku w kopii

Opłaty:
Za zmianę zezwolenie: 10 % opłaty jak za...

Wydanie dodatkowego wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób

Wymagane dokumenty:
 wniosek
 Wykaz pojazdów

Wymagane załączniki:
1. kserokopia dowodu rejestracyjnego zgłaszanego pojazdu;
2. dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdem - w przypadku gdy przedsiębiorąca  nie jest jego właścicielem;
3. akt...

Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób

Wymagane dokumenty:
    wniosek
    oświadczenie 1
    oświadczenie 2
    wykaz pojazdów

Wymagane załączniki: dokumenty potwierdzające zmianę danych zawartych w licencjiDokumenty do wglądu:
1. Dowód osobisty,
2. Oryginały dokumentów załączonych do wnio...

DECYZJA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

Zniszczenie, zagubienie lub kradzież tablic rejestracyjnych

Wymagane dokumenty: wniosek o wtórnik tablic rejestracyjnych, oświadczenie podkarną,pełnomocnictwo/upoważnienieWymagane załączniki:
1.    dowód rejestracyjny (oryginał)
2.    karta pojazdu, jeżeli była wydana (oryginał)
3.    przedstawienie zaświadczeni...

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ZBIERANIA ODAPDÓW

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PRZETWARZANIA ODPADÓW (obejmująca odzysk lub unieszkodliwianie)

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego w trybie bezprzetargowym

Wymagane wnioski: umowa (akt notarialny) o ustalenie wieczystego użytkowania – ksero aktu i wypis z księgi wieczystej,Wymagane załączniki: zgoda organu założycielskiegoDokumenty do wglądu:
dowód osobisty – osoba fizyczna
wypis z KRS – osoba prawna

Opła...

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy

Wymagane dokumenty:
 wniosek
 oswiadczenie 1
 oswiadczenie 2
 wykaz pojazdów

Wymagane załączniki:
1. odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej;
2. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (...

wyników