Najpopularniejsze usługi

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GEOLOGICZNEJ

Zgoda na nieodpłatne korzystanie z informacji geologicznej. Informacja geologiczna, jest do wykorzystania, w siedzibie starostwa. Dokumenty udostępnione są tylko do wglądu, bez możliwości wykonania kserokopii.

PRZEPROWADZANIE POSTĘPOWAŃ KONKURSOWYCH NA STANOWISKA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

UZGODNIENIE KIERUNKÓW REKULTYWACJI GRUNTÓW LUB UZYSKANIE DECYZJI O ZAKOŃCZENIU REKULTYWACJI GRUNTÓW

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

UZYSKANIE KARTY PARKINGOWEJ DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

OTWARTE KONKURSY OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

SKIEROWANIE DO MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

SKIEROWANIE DO MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

Pierwsza rejestracja pojazdu zakupionego na terytorium RP

Wymagane dokumenty: wniosek o rejestrację pojazdu, pełnomocnictwo / upoważnienieWymagane załączniki:
1. dowód własności pojazdu lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu (oryginał);
2. karta pojazdu, jeżeli została wydana (oryginał);
3. wyciąg ze ...

UDOSTĘPNIENIE AKT ORAZ WYDANIE UWIERZYTELNIONYCH KOPII

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

wyników