Najpopularniejsze usługi

UZYSKANIE INFORMACJI O ULGACH I UPRAWNIENIACH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

Przeniesienie pozwolenia na budowę

PRZEPROWADZANIE POSTĘPOWAŃ KONKURSOWYCH NA STANOWISKA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

SKIEROWANIE DO MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

UZYSKANIE KARTY PARKINGOWEJ DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

SKIEROWANIE DO MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

OTWARTE KONKURSY OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

UDOSTĘPNIENIE AKT ORAZ WYDANIE UWIERZYTELNIONYCH KOPII

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy

Wymagane dokumenty: Wniosek o wpis do ewidencji instruktorówWymagane załączniki:
1. aktualna fotografia o wymiarach: 35 mm x 45 mm;
2. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz orzeczenie psychologiczne o braku ...

wyników