Najpopularniejsze usługi

UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATOSKIE PRZY ZABYTKU

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

UZYSKANIE DECYZJI O NIEZBĘDNOŚCI WEJŚCIA DO SĄSIEDNIEGO LOKALU LUB NA TEREN SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI CELEM WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12  

Pierwsza rejestracja pojazdu zakupionego na terytorium RP

Wymagane dokumenty: wniosek o rejestrację pojazdu, pełnomocnictwo / upoważnienieWymagane załączniki:
1. dowód własności pojazdu lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu (oryginał);
2. karta pojazdu, jeżeli została wydana (oryginał);
3. wyciąg ze ...

Przerejestrowanie pojazdu zakupionego na terytorium RP

Wymagane dokumenty: Wniosek o rejestrację pojazdu, pełnomocnictwo/upoważnienieWymagane załączniki:
1. dowód własności pojazdu lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu (oryginał);
2. karta pojazdu, jeżeli została wydana (oryginał);
3. dowód rejest...

UZYSKANIE STYPENDIUM RADY POWIATU W MILICZU

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

Pierwsza rejestracja pojazdu zakupionego za granicą

Wymagane dokumenty: Wniosek o rejestrację pojazduWymagane załączniki:
1. dowód własności pojazdu lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu (oryginał);
2. dowód rejestracyjny pojazdu, jeśli pojazd był zarejestrowany (oryginał);
3. zaświadczenie o p...

Obowiązkowa wymiana prawa jazdy-starego/papierowego na nowe

Wymagane dokumenty: Należy wypełnić wniosek - punkt: A,B,C (lit.d),F,G.Wymagane załączniki:
1. dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy;
2. wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi...

UZYSKANIE POZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW I KRZEWÓW NA TERENACH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMIN, NIEBĘDĄCYCH GRUNTAMI LEŚNYMI

Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego

Uzyskanie ostemplowanego dziennika budowy

wyników