Najpopularniejsze usługi

UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATOSKIE PRZY ZABYTKU

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

UZYSKANIE DECYZJI O NIEZBĘDNOŚCI WEJŚCIA DO SĄSIEDNIEGO LOKALU LUB NA TEREN SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI CELEM WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12  

Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy

Wymagane dokumenty: Wniosek o wpis do ewidencji instruktorówWymagane załączniki:
1. aktualna fotografia o wymiarach: 35 mm x 45 mm;
2. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz orzeczenie psychologiczne o braku ...

UZYSKANIE STYPENDIUM RADY POWIATU W MILICZU

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

Obowiązkowa wymiana prawa jazdy-starego/papierowego na nowe

Wymagane dokumenty: Należy wypełnić wniosek - punkt: A,B,C (lit.d),F,G.Wymagane załączniki:
1. dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy;
2. wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi...

Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego

Przerejestrowanie pojazdu zakupionego na terytorium RP

Wymagane dokumenty: Wniosek o rejestrację pojazdu, pełnomocnictwo/upoważnienieWymagane załączniki:
1. dowód własności pojazdu lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu (oryginał);
2. karta pojazdu, jeżeli została wydana (oryginał);
3. dowód rejest...

Pierwsza rejestracja pojazdu zakupionego za granicą

Wymagane dokumenty: Wniosek o rejestrację pojazduWymagane załączniki:
1. dowód własności pojazdu lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu (oryginał);
2. dowód rejestracyjny pojazdu, jeśli pojazd był zarejestrowany (oryginał);
3. zaświadczenie o p...

Uzyskanie ostemplowanego dziennika budowy

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH, EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH LUB O ZGŁOSZENIU UTWORZENIA STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

wyników