Najpopularniejsze usługi

UZYSKANIE POZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ NA OBSZARZE POWIATU

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

UZYSKANIE AWANSU NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 2012-11-12

Wydanie wtórnika dokumentu - zapisany lub zniszczony dowód rejestracyjny

Wymagane dokumenty: Wniosek,oświadczenie,pełnomocnictwo/upoważnienieWymagane załączniki:
1.    zaświadczenie o dokonanym przeglądzie technicznym, w przypadku, gdy w dowodzie rejestracyjnym brak jest miejsca na dokonanie wpisu (oryginał)
2.    karta poja...

Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego objęcia: a) uproszczonym planem urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa lub b) decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Wyrejestrowanie pojazdu

Wymagane dokumenty: wniosek o wyrejestrowanie pojazdu,pełnomocnictwo/upoważnienieWymagane załączniki:
W przypadku kasacji pojazdu:
1. zaświadczenie o przekazaniu pojazdu lub zespołu pojazdu posiadającego nr VIN do składnicy złomu wyznaczonej przez wojew...

UZYSKANIE POZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW W LASACH NIE STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA

W przypadku, gdy jest aktualny plan urządzania lasu, wnioski należy składać we właściwym terytorialnie nadleśnictwie.

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Wymagane dokumenty:
Wniosek
OświadczenieWymagane załączniki: OświadczenieDokumenty do wglądu: Dowód osobistyOpłaty:
Opłata skarbowa:
- za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej: 412 zł
- za zmianę wpisu: 206 zł

Opłaty uiszcza się w Kasie ...

UZYSKANIE POZWOLENIA NA WYTWARZANIE ODPADOW, ZWIĄZANYCH Z EKSPLOATACJĄ INSTALACJI

Sprawę można załatwić:
- w urzędzie,
- listownie

Zgodnie z art.. 41 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wymogami prawa należy uzyskać odrębne zezwolenia na:
•zbieranie odpadów
•przetwarzanie odpadów
•można uzyskać łącznie zezwolenia...

ZGŁOSZENIE INSTALACJI MOGĄCEJ NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO, Z KTÓREJ EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA