Nazwa usługi: REJESTRACJA ZWIERZĄT NALEŻĄCYCH DO GATUNKÓW PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 55)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom (do pobrania w urzędzie lub na stronie internetowej).
  • Załączniki:
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
  • kserokopia zezwolenia na import zwierzęcia do kraju, albo
  • kserokopia zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo
  • • kserokopia dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo
  • kserokopia innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia
  • wyżej wymienione kopie dokumentów powinny być, zaopatrzone w numer nadawany według numeracji ciągłej, datę wystawienia, pieczęć i podpis osoby sprzedającej, informację o liczbie zwierząt, dla których została wystawiona, a jeżeli kopiowany dokument dotyczy więcej niż jednego gatunku, także o ich przynależności gatunkowej
  • Wniosek o dokonanie wpisu powinien być złożony w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.
   
Opłaty: Opłata od dokonania wpisu do rejestru zwierząt - 26,00 zł

Wpłaty dokonywane na konto Urzędu Miejskiego w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz
Nr konta: 61 9582 0000 2000 0000 0358 0008
   
Czas realizacji: Niezwłocznie. Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie organ informuje stronę podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
   
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2298