Nazwa usługi: Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego objęcia: a) uproszczonym planem urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa lub b) decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 6, z późn. zm.)
- Art. 37a
- Art. 19
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wypełniony wniosek z nr ewidencyjnym działki.
  • Dowód wpłaty.
   
Opłaty: Za wydanie zaświadczenia:

17 zł

Urząd Miejski w Miliczu, ul.Trzebnicka 2, 56-300 Milicz

nr konta: 61958200002000000003580008
   
Czas realizacji: Bez zbędnej zwłoki, nie późnej jednak niż w terminie 7 dni zgodnie z KPA. Ze względu na zaistniałą sytuację w kraju nie ma możliwości odbioru osobistego zaświadczeń do odwołania.
   
Tryb odwoławczy: Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1873