Nazwa usługi: UZYSKANIE POZWOLENIA NA EMISJĘ PYŁÓW I GAZÓW DO POWIETRZA W ZWIĄZKU Z EKSPLOATACJĄ INSTALACJI
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1396, z późn. zm.)
Ustawa
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256)
Ustawa
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1000, z późn. zm.)
Ustawa
z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 136)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • • Wniosek o wydanie pozwolenia - spełniający wymagania określone w art. 184 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) – 2 egzemplarze
  • Załączniki:
  • • kserokopia wypisu z KRS-u ze wskazaną osobą uprawnioną do reprezentowania podmiotu, albo kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub dokument wskazujący osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu (dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną).
  • • dowód dokonania opłaty skarbowej
  • • Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (zał)
   
Opłaty: Uzyskanie pozwolenia:
- 2011 zł dla dużych przedsiębiorstw
- 506 zł dla prowadzących działalność wytwórcza w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw

- za udzielenie pełnomocnictwa 17 zł

Wpłaty dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz
Nr 61 9582 0000 2000 0000 0358 0008
   
Czas realizacji: Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie organ informuje stronę podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 1 za pośrednictwem Starosty Milickiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1882