Nazwa usługi: UZYSKANIE POZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW W LASACH NIE STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 6, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek właściciela lasu zawierający :
  • dane adresowe wnioskodawcy (wraz z telefonem kontaktowym),
  • dane dotyczące położenia lasu (nr działki, obręb ewidencyjny, gmina),
  • rodzaj czynności przewidzianych do wykonania w lesie,
  • tytuł prawny władania nieruchomością,
  • mapę ewidencyjną z zaznaczonym położeniem działki leśnej.
   
Opłaty: Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
   
Czas realizacji: 30 dni,
60 dni w przypadkach skomplikowanych
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 1 za pośrednictwem Starosty Milickiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1883