Nazwa usługi: UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GEOLOGICZNEJ
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 868, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz. U. z 2011r., Nr 292, poz. 1724)
Ustawa
z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 283, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. z 2017r., poz. 2075)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • wniosek o nieodpłatne udostępnienie informacji geologicznej – w dwóch egzemplarzach.
   
Opłaty: Brak.
   
Czas realizacji: Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie organ informuje stronę podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy
   
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2298