Nazwa usługi: UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA POSIADANIE I HODOWANIE LUB UTRZYMYWANIE CHARTÓW RASOWYCH LUB ICH MIESZAŃCÓW
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 67)
- Art. 10
Rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców (Dz. U. z 2010r., Nr 135, poz. 909)
Ustawa
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256)
Ustawa
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1000, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • • Wniosek o wydanie zezwolenia (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).
  • Załączniki:
  • • oświadczenie o niekaralności za kłusownictwo (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)
  • • oświadczenie o znajomości stosownych przepisów dotyczących zakazu polowań z chartami (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).
  • • Kserokopia zaświadczenia o szczepieniu psa
  • • dokument potwierdzający pochodzenie psa, jego rasę, wiek, płeć (rodowód, metryka) oraz sposób oznakowania
  • • dowód dokonania opłaty skarbowej
   
Opłaty: Wydanie zezwolenia - 82,00 zł
konto Urzędu Miejskiego w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz
Nr 61 9582 0000 2000 0000 0358 0008
   
Czas realizacji: Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie organ informuje stronę podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 1 za pośrednictwem Starosty Milickiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1715