Nazwa usługi: UZYSKANIE POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1396, z późn. zm.)
- Art. 181, ust. 1
Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. – w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014r., poz. 1169)
Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012r., poz. 1031)
Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010r., Nr 16, poz. 87)
Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. – w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. z 2014r., poz. 1183)
Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2018r., poz. 680, z późn. zm.)
Ustawa
z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 701, z późn. zm.)
Ustawa
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 310, z późn. zm.)
Ustawa
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256, z późn. zm.)
Inne
Dyrektywa Parlamentu europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (IED)
Inne
Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. U. UE.L. z 2017 r. Nr 212, str.1)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
 • Komplet dokumentów przedkłada się w dwóch egzemplarzach.
 • • • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego (wzór własny czy ustawowy dostępny do pobrania na stronie internetowej i w urzędzie), który prócz wymagań określonych dla wniosków o wydanie pozwoleń, o których mowa w art.181 ust 1 pkt 2-4, powinien również zawierać:
 • 1. informacje, dotyczące instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego o:
 • a) oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość
 • b)istniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko,
 • c)proponowanej wielkości emisji hałasu wyznaczonej przez poziomy hałasu powodowanego poza zakładem na terenach sąsiednich,
 • d) proponowanej ilości, stanie i składzie ścieków,
 • d) proponowanej ilości wykorzystywanej wody,
 • e) proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii
 • f) uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji,
 • g) opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń.
 • 2. Załączniki:
 • a) Oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty rejestracyjnej
 • b) Oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej
 • c) Zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych
 • d) Kopię wniosku o wydanie decyzji, albo decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • • Kopię programu zapobiegania awariom, o którym mowa w art. 251, lub kopię raportu o bezpieczeństwie, o którym mowa w art. 253, jeżeli były opracowane
 • Wzory wniosków dostępne pod adresem: http://ippc.mos.gov.pl/ippc/?id=57
   
Opłaty: 1.Opłata rejestracyjna - obliczana wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1183).
Opłata rejestracyjna musi zostać wniesiona przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2.Opłata skarbowa:
•za pozwolenie zintegrowane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt 2) - 2011 zł;
•za pozwolenie zintegrowane w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców - 506 zł;
•za pozostałe pozwolenia - 506 zł;
•za złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego.

Opłaty skarbowej należy dokonywać na konto:
Urząd Miejski w Miliczu,
ul. Trzebnicka 2,
56-300 Milicz
Nr 61 9582 0000 2000 0000 0358 0008
   
Czas realizacji: Do 30 dni od dnia złożenia wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.
   
Tryb odwoławczy: Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Ministra Środowiska za pośrednictwem Starosty Milickiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2150