Nazwa usługi: UZYSKANIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE I ROZPOZNAWANIE ZŁÓŻ KOPALIN POSPOLITYCH
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 868, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
 • Wniosek o wydanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż kopalin pospolitych zawierający:
 • o oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby i adresu,
 • o określenie numeru w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej, numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • o określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja,
 • o określenie prawa wnioskodawcy do terenu (przestrzeni), w ramach którego projektowana działalność ma być wykonywana, lub prawa, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca
 • o określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności,
 • o określenie środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem,
 • Załączniki:
 • • Zgodnie z art. 24 - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 868).
 • • projekt prac geologicznych (minimum 2 egz.).
 • • dowód dokonania opłaty skarbowej
 • Dane objęte wnioskiem należy uzupełnić dowodami ich istnienia, w szczególności przez dołączenie załączników graficznych sporządzonych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych.
   
Opłaty: Uzyskanie koncesji - 616 zł

Wpłaty dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz
Nr 61 9582 0000 2000 0000 0358 0008
   
Czas realizacji: Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie organ informuje stronę podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 1 za pośrednictwem Starosty Milickiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1883