Nazwa usługi: DECYZJA O USTALENIE LINII BRZEGOWEJ DLA CIEKÓW NATURALNYCH ORAZ INNYCH NATURALNYCH ZBIORNIKÓW WODNYCH
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1827, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1121)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek zainteresowanego o wydanie decyzji rozgraniczającej Wymagane załączniki: • 2 egz. geodezyjnego operatu rozgraniczającego • 2 egz. dokumentacji na wykonanie urządzenia
   
Opłaty: - 10 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji. należy wpłacić w kasie na konto Urzędu Miejskiego w Miliczu
Konto Nr 61 9582 0000 2000 0000 0358 0008 w chwili złożenia wniosku.

- Zwolnienia z opłaty zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej ( Dz.U.nr 225 z 2006 r, poz. 1635)
   
Czas realizacji: W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku W sprawach trudnych w ciągu 2 – ch miesięcy
   
Tryb odwoławczy: Do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za pośrednictwem Starosty Milickiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 194