Nazwa usługi: PRZYJĘCIE DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNEJ, GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEJ I USTALAJĄCEJ ZASOBY ZŁÓŻ KOPALIN POSPOLITYCH
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 868, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 2033)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r.w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów (Dz. U. z 2015r., poz. 987)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o przyjęcie dokumentacji geologicznej. Załączniki: • 4 egzemplarze projektu prac geologicznych,
   
Opłaty: 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej

Wpłat należy dokonywać na konto:
Urzędu Miejskiego w Miliczu,
ul. Trzebnicka 2,
56-300Milicz
Nr 61 9582 0000 2000 0000 0358 0008
   
Czas realizacji: Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie organ informuje stronę podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 1 za pośrednictwem Starosty Milickiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2298