Nazwa usługi: Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ZBIERANIA ODAPDÓW
   
Kogo dotyczy: Wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 701, z późn. zm.)
- Art. 42
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • 1.Wypełniony wniosek wraz z załącznikami do wniosku. (formularz tradycyjny do pobrania)
  • 2. Dowód wniesienia opłaty.
   
Opłaty: Opłata za wydanie zezwolenia wynosi - 616,00 zł

W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł

Wpłat należy dokonywać na konto:
Urząd Miejski w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz
Nr konta: 61 9582 0000 2000 0000 0358 0008
   
Czas realizacji: Do 30 dni od dnia złożenia wniosku; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie organ informuje stronę podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Milickiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2345