Nazwa usługi: ZGŁOSZENIE INSTALACJI MOGĄCEJ NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO, Z KTÓREJ EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1396, z późn. zm.)
- Art. 152
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010r., Nr 130, poz. 880)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010r., Nr 130, poz. 881)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek: Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko
  • Wniosek: Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
  • Załączniki:
  • oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy prowadzący instalacje reprezentowany jest przez pełnomocnika,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
   
Opłaty: Za pełnomocnictwo - 17 zł
Zgłoszenie - 120 zł
(konto Urzędu Miejskiego w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz
Nr 61 9582 0000 2000 0000 0358 0008)
   
Czas realizacji: Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie organ informuje stronę podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
   
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji o wniesieniu sprzeciwu, stronie przysługuje odwołanie od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Starosty Milickiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2150