Nazwa usługi: UZYSKANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 868, z późn. zm.)
- Art. 79, ust. 1
- Art. 80, ust. 1
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o zatwierdzenie projektu prac geologicznych Załączniki: • 2 egzemplarze projektu prac geologicznych, sporządzonego zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696 z późn. zm.).
   
Opłaty: Uzyskanie decyzji - 10,00 zł

Wpłaty dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz
Nr konta: 61 9582 0000 2000 0000 0358 0008
   
Czas realizacji: Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie organ informuje stronę podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Starosty Milickiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1882