Nazwa usługi: PRZYJMOWANIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNYCH
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Prawo Geologiczne i Górnicze (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 868, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 2033)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża, z wyłączeniem złoża węglowodorów (Dz. U. z 2015r., poz. 987)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 2023)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz. U. z 2016r., poz. 425)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o przyjęcie dokumentacji geologicznej
  • Załączniki:
  • 4 egzemplarze dokumentacji geologicznej
  • Wersja elektroniczna dokumentacji geologicznej
   
Opłaty: Brak.
   
Czas realizacji: Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie organ informuje stronę podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 1 za pośrednictwem Starosty Milickiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2298