Nazwa usługi: UZYSKANIE POZWOLENIA NA WYTWARZANIE ODPADOW, ZWIĄZANYCH Z EKSPLOATACJĄ INSTALACJI
   
Kogo dotyczy: obywatele, przedsiębiorcy
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1396, z późn. zm.)
- Art. 180, pkt. 3
- Art. 181, ust. 1, pkt. 4
- Art. 183, ust. 1
- Art. 184
- Art. 187
- Art. 188
- Art. 378, ust. 1
Ustawa
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 701, z późn. zm.)
- Art. 17, ust. 2
- Art. 17, ust. 3
- Art. 18
- Art. 26
- Art. 27
- Art. 28
- Art. 29
- Art. 31
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020r., poz. 10)
Rozporządzenie
Rozporządzenie RADY MINISTRÓW z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks Podtępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256)
- Art. 104
- Art. 35
- Art. 77
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1000, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1292, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • 1. W przypadku przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi, dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,
  • 2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym
  • 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu, na którym magazynuje odpady
  • 4.oświadczenie wytwórcy odpadów, że jest/nie jest mikroprzedsiębiorcą oraz małym i średnim przedsiębiorcą (wg wzoru stanowiącego załącznik do procedury),
  • 5. dokumenty potwierdzające zabezpieczenie roszczenia z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku (w formie depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej) - jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny interes społeczny związany z ochroną środowiska, a w szczególności z zagrożeniem pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach
   
Opłaty: 1. od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) - 17,00 zł,

2. od pozwoleń:
a. w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt b - 2011,00 zł,
b. w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców - 506,00 zł,

3. pozostałych - 506,00 zł.


Wpłaty dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz
Nr 61 9582 0000 2000 0000 0358 0008


Wytwórca odpadów, we wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest obowiązany uwzględnić odpowiednio wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów lub wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Uzyskanie tych zezwoleń podlega również opłacie skarbowej. (opłata za pozwolenie + opłata za zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie).
   
Czas realizacji: Do 1 miesiąca; w sprawach skomplikowanych zgodnie z Kpa 60 dni
   
Tryb odwoławczy: Od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1882