Nazwa usługi: UZYSKANIE DECYZJI O NIEZBĘDNOŚCI WEJŚCIA DO SĄSIEDNIEGO LOKALU LUB NA TEREN SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI CELEM WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118)
Ustawa
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek podpisany przez Inwestora /ów/ lub osobę upoważnioną przez Inwestora z uzasadnieniem i wskazaniem nieskutecznych czynności podjętych w celu uzyskania zgody właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście, oraz podaniem przewidywanego sposobu, zakresu i terminu korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej - 17 złotych. Załączniki: • prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę lub wykonanie robót budowlanych. Oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia.
   
Opłaty: za wydanie decyzji - opłata skarbowa, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 z 2006r. poz. 1635 z późn. zm.).
Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Banku Spółdzielczego znajdującej się w budynku Starostwa lub na konto Urzędu Miejskiego w Miliczu
nr konta 61 9582 0000 2000 0000 0358 0008
   
Czas realizacji: 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu.
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2298