Nazwa usługi: WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH I NADANIE IM UPRAWNIEŃ SZKOŁY PUBLICZNEJ
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Zgłoszenie do ewidencji prowadzonej przez Powiat Milicki, które powinno zawierać: o oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby, określenie odpowiedniego typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, w przypadku liceum profilowanego - profili kształcenia ogólnozawodowego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy, o wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających: możliwości prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację innych zadań statutowych, w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu, bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami, o oryginał statutu szkoły lub placówki o kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem danych dotyczących kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce o zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponad gimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności. o w przypadku ubiegania się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz o pozytywną opinię kuratora oświaty a w przypadku szkoły medycznej – także opinie ministra właściwego do spraw zdrowia, o spełnianiu wymagań określonych w art. 7 ust. 3. Załączniki: • Zgłoszenie wpisu do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej • Wniosek o udzielenie dotacji na prowadzenie szkoły/placówki niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej • Informacja o liczbie uczniów/wychowanków oraz wykorzystaniu dotacji • Rozliczenie dotacji
   
Opłaty: Brak
   
Czas realizacji: Do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji w sprawie wpisu do ewidencji przysługuje odwołanie do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1957