Nazwa usługi: SKIEROWANIE DO SZKÓŁ SPECJALNYCH NA TERENIE POWIATU
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. z 2008r., Nr 173, poz. 1072)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Należy złożyć wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Jeżeli dziecko mieszka na terenie powiatu milickiego, wniosek należy złożyć do Starosty Milickiego. Do wniosku należy dołączyć aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Wniosek powinien być podpisany przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka. W przypadku braku podpisu jednego z rodziców lub prawnych opiekunów (w przypadku, gdy jest dwóch opiekunów prawnych) należy do wniosku dołączyć pisemne oświadczenie, w którym podaje się powód podpisania wniosku tylko przez jednego rodzica lub prawnego opiekuna. Załączniki: 1. aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną; 2. w przypadku ustanowionej opieki prawnej – zaświadczenie o ustanowieniu prawnego opiekuna; 3. ostatnie świadectwo szkolne lub odpis arkusza ocen; 4. w przypadku wniosku o umieszczenie dziecka w szkole zawodowej – zaświadczenie lekarza /medycyna pracy/ o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu;
   
Opłaty: Brak.
   
Czas realizacji: W przypadku skierowania do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Miliczu skierowanie wydawane jest niezwłocznie po zaakceptowaniu wniosku przez dyrektora szkoły/placówki. W przypadku wniosku o skierowanie dziecka do szkoły/placówki prowadzącej kształcenie specjalne znajdującej się poza terenem powiatu milickiego, Starosta Milicki zwraca się z prośbą o wydanie skierowania do starosty powiatu, na którego terenie znajduje się szkoła/placówka.
   
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1957