Nazwa usługi: SKIEROWANIE DO MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010r., Nr 33, poz. 178, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. z 2008r., Nr 173, poz. 1072)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz. U. z 2011r., Nr 296, poz. 1755)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek rodziców / prawnego opiekuna o skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w młodzieżowym ośrodku socjoterapii Załączniki: 1. aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną; 2. w przypadku ustanowionej opieki prawnej – zaświadczenie o ustanowieniu prawnego opiekuna; 3. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka; 4. zaświadczenie wydane przez Urząd Gminy potwierdzające miejsce zameldowania /pobytu/ dziecka na terenie powiatu jeleniogórskiego; 5. ostatnie świadectwo szkolne lub odpis arkusza ocen; 6. w przypadku wniosku o umieszczenie dziecka w szkole zawodowej – zaświadczenie lekarza /medycyna pracy/ o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu; 7. dokumenty zdrowotne dziecka.
   
Opłaty: Brak.
   
Czas realizacji: Do pięciu dni roboczych od dnia dostarczenia przez wnioskodawcę dokumentów niezbędnych do wystąpienia do innego powiatu lub przekazania wniosku.
W przypadku wniosku o skierowanie dziecka do szkoły/placówki prowadzącej kształcenie specjalne znajdującej się poza terenem powiatu milickiego, Starosta Milicki zwraca się z prośbą o wydanie skierowania do starosty powiatu, na którego terenie znajduje się szkoła/placówka.
Wykonujący usługę nie ma wpływu na termin wystawienia skierowania (uzyskania miejsca oraz czasu przyjęcia dziecka) do szkoły specjalnej w odpowiednim ośrodku
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2298