Nazwa usługi: OTWARTE KONKURSY OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r., Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r., Nr 13, poz. 123, z późn. zm.)
Inne
Załącznik do Rozporządzenia Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Formularz oferty na realizację zadania publicznego • Formularz korekty zakresu rzeczowego i finansowego zadania • Formularz sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego Załączniki • sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok, • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, • umocowanie osób reprezentujących podmiot - o ile są to inne osoby aniżeli wykazane w dokumentach rejestrowych, • statut. • Umowa partnerska lub oświadczenie pomiędzy oferentami - w przypadku wskazania w ofercie partnera (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem). • oświadczenie dla spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i klubów sportowych, że nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, na każdej stronie dokumentu
   
Opłaty: Brak.
   
Czas realizacji: Zgodnie z opublikowaną informacją o konkursie.
   
Tryb odwoławczy: Ze względu na charakter zadania - nie przysługuje.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2298