Nazwa usługi: UZYSKANIE AWANSU NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r., Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. z 2004r., Nr 260, poz. 2593, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego Załączniki: • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe oraz akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego – poświadczone kopie • Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć o dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego o dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego o uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania
   
Opłaty: Brak
   
Czas realizacji: Komisja powołana przez Zarząd Powiatu Milickiego przeprowadza postępowanie egzaminacyjne. Zgodnie z wynikiem egzaminu, nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia:
• 30 czerwca wydaje się decyzję o nadaniu lub odmowie stopnia awansu zawodowego do 31 sierpnia danego roku
• 31 października wydaje się decyzję o nadaniu lub odmowie stopnia awansu zawodowego do dnia 31 grudnia danego roku
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu za pośrednictwem Starosty milickiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1957