Nazwa usługi: PRZEPROWADZANIE POSTĘPOWAŃ KONKURSOWYCH NA STANOWISKA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r., Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27pażdziernika 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009r., Nr 184, poz. 1436)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010r., Nr 60, poz. 373)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Dokumenty wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010 r., Nr 60, poz.373 oraz z 2011r., Nr 254, poz. 1525)
   
Opłaty: Brak
   
Czas realizacji: Ściśle określony w przepisach dotyczących procedury konkursowej.
   
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2298