Nazwa usługi: Pozwolenie na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych
   
Kogo dotyczy: Osoby fizyczne/osoby prawne
   
Podstawa prawna: Ustawa
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1332)
Ustawa
Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek na drukach określonych przepisem prawa podpisany przez Inwestora/ów lub osobę upoważnioną przez Inwestora (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie). Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej - 17 złotych.
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w oryginale wypełnione na drukach ściśle określonych przepisem prawa (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie).
  • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami i decyzjami wymaganymi przepisami szczegółowymi oraz zaświadczeniem o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego, aktualnym na dzień sporządzenia projektu budowlanego,
  • prawomocna decyzja o warunkach zabudowy (w oryginale lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (decyzje wydaje właściwy Wójt, Burmistrz Gminy),
  • specjalistyczna opinia wydana przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra (w przypadku o ubieganie się o pozwolenie na budowę obiektów budowlanych: 1) których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, takich jak: obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne lub 2) których projekty budowlane zawierają nowe, niesprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne, nieznajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach)
  • w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach - postanowienie o uzgodnieniu, z właściwym organem administracji architektoniczno- budowlanej, projektowanych rozwiązań w zakresie: a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych, b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń
   
Opłaty: Za wydanie decyzji pozwolenia na budowę - opłata skarbowa jest zróżnicowana w zależności od rodzaju inwestycji. Szczegółowy wykaz opłat zawiera załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
Opłatę skarbową uiszcza się w Punktach Obsługi Bankowej Banku Spółdzielczego w Miliczu lub na rachunek bankowy Gminy Milicz
nr konta 61 9582 0000 2000 0000 0358 0008
   
Czas realizacji: * Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (zgodnie z art. 35 ust. 6 ustawy - Prawo budowlane) wynosi 65 dni od dnia złożenia wniosku. Do wymienionego terminu nie wlicza się terminów zawartych w art. 35 ust. 8 wyżej wymienionej ustawy.
* Wnioskodawca w przypadku braków formalnych zostaje wezwany, zgodnie z art. 64 § 2 Kpa, do ich usunięcia w terminie nie krótszym niż 7 dni (licząc od dnia doręczenia wezwania). Nie usunięcie braków ww. terminie pozostawia wniosek bez rozpoznania.
* Do terminu załatwienia sprawy nie zalicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.
   
Tryb odwoławczy: Stronom przysługuje odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Milickiego.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2298