Nazwa usługi: Przeniesienie pozwolenia na budowę
   
Kogo dotyczy: Osoby fizyczne/osoby prawne
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332)
Ustawa
Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek złożony przez Inwestora /ów/ lub osobę upoważnioną przez Inwestora (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie). Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej - 17 złotych.
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w oryginale wypełnione na drukach ściśle określonych przepisem prawa (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie),
  • pisemna zgoda dotychczasowego Inwestora(ów) na przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu,
  • pisemne oświadczenie nabywcy(ów) o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w wydanej decyzji pozwolenia na budowę,
  • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię lub oryginał pozwolenia na budowę wraz z dziennikiem budowy (oryginał) w przypadku, kiedy został on już wydany.
   
Opłaty: Za wydanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę - opłata skarbowa wynosi 90,00 zł
Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Banku Spółdzielczego znajdującej się w budynku Starostwa lub na konto Urzędu Miejskiego w Miliczu
nr konta 61 9582 0000 2000 0000 0358 0008
   
Czas realizacji: Decyzja wydawana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin wynosi 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu.
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2298