Nazwa usługi: Uzyskanie ostemplowanego dziennika budowy
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1332)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek złożony przez Inwestora /ów/ lub osobę upoważnioną przez Inwestora (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie). Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej - 17 złotych.
  • Załączniki: • Dziennik budowy • Oryginał decyzji pozwolenia na budowę
   
Opłaty: Rejestracja (ostemplowanie) dziennika budowy nie podlega opłatom.

W przypadku zakupu dziennika budowy opłaty zgodnie z cennikiem w Wydziale Architektury Budownictwa i Inwestycji
   
Czas realizacji: Do 3 dni. Inwestor może wystąpić o ostemplowanie dziennika budowy najwcześniej po dniu, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna.
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1883