Nazwa usługi: UZYSKANIE DECYZJI O ZATWIERDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409)
Ustawa
Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek złożony przez Inwestora /ów/ lub osobę upoważnioną przez Inwestora. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej - 17 złotych.
  • Załączniki • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w oryginale wypełnione na drukach ściśle określonych przepisem prawa (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie) • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, innymi dokumentami i decyzjami wymaganymi przepisami szczegółowymi oraz zaświadczenie o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego aktualne na dzień sporządzenia projektu budowlanego, • prawomocna decyzja o warunkach zabudowy (w oryginale lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (decyzje wydaje właściwy Wójt, Burmistrz Gminy), • specjalistyczna opinia wydana przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego Ministra w przypadku projektów budowlanych zawierających nowe niesprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne nie znajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach oraz w przypadku kiedy wykonanie lub użytkowanie obiektów budowlanych będzie stwarzało poważne zagrożenie dla użytkowników.
   
Opłaty: Za wydanie decyzji - opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 z 2006r. poz. 1635 z późn. zm.). Opłatę skarbową od uzyskanej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego uiszcza wraz ze składanym wnioskiem (wówczas opłata ta zostanie naliczona)
Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Banku Spółdzielczego znajdującej się w budynku Starostwa lub na konto Urzędu Miejskiego w Miliczu
nr konta 61 9582 0000 2000 0000 0358 0008
Kserokopię dowodu wpłaty Inwestor winien przedłożyć przy odbiorze decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego.
   
Czas realizacji: Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
W przypadku postępowania wyjaśniającego w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu.
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1882