Nazwa usługi: Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1332)
Ustawa
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek na drukach określonych przepisem prawa podpisany przez Inwestora /ów/ lub osobę upoważnioną przez Inwestora (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie). Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej - 17 złotych.
  • zgodę właściciela obiektu;
  • szkic usytuowania obiektu budowlanego,
  • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych
  • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
  • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi,
  • w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu,
   
Opłaty: za wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę - opłata skarbowa wynosi 36,00 zł od każdego obiektu
Szczegółowy wykaz opłat zawiera załącznik do ustawy dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej
Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Banku Spółdzielczego znajdującej się w budynku Starostwa lub na konto Urzędu Miejskiego w Miliczu
nr konta 61 9582 0000 2000 0000 0358 0008
   
Czas realizacji: W terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane w terminie do 2 miesięcy.
Sprawy proste są załatwianie w terminie krótszym.
Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu.
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2298