Nazwa usługi: Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332)
Ustawa
Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1257)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek złożony przez Inwestora /ów/ lub osobę upoważnioną przez Inwestora (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie). Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej - 17 złotych. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych –rozbiórkowych oraz termin ich rozpoczęcia.
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w oryginale wypełnione na drukach ściśle określonych przepisem prawa. (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie).
  • Mapę z oznaczonym obiektem i odległościami od granic działki.
  • Zgodę właściciela obiektu.
  • Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, wymagane odrębnymi przepisami.
   
Opłaty: Opłata za pełnomocnictwo - 17 zł

Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Banku Spółdzielczego znajdującej się w budynku Starostwa lub na konto Urzędu Miejskiego w Miliczu
nr konta 61 9582 0000 2000 0000 0358 0008

Od obowiązku uiszczania opłaty zostały zwolnione:
- jednostki budżetowe;
- jednostki samorządu terytorialnego;
osoby, które składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
- osoby składające dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (oraz jego odpis, wypis lub kopię poświadczoną notarialnie lub przez uprawniony do tego organ) upoważniającego jedynie do odbioru dokumentów,
- osoby składające pełnomocnictwo procesowe udzielane małżonkowi, zstępnemu, wstępnemu lub rodzeństwu;
- pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, a także członkowie ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   
Czas realizacji: Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo budowlane - Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu.
   
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania przez Starostę decyzji wnoszącej sprzeciw stronom przysługuje odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Milickiego.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2150