Nazwa usługi: Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokali
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. – o własności lokali (Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 903, z późn. zm.)
- Art. 2, ust. 3
Ustawa
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek na drukach podpisany przez Inwestora /ów/ lub osobę upoważnioną przez Inwestora (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie). Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej - 17 złotych.
  • inwentaryzacja lokalu wraz z opisem
   
Opłaty: za wydanie zaświadczenia 17,00 zł - budownictwo mieszkaniowe zwolnione
Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Banku Spółdzielczego znajdującej się w budynku Starostwa lub na konto Urzędu Miejskiego w Miliczu
nr konta 61 9582 0000 2000 0000 0358 0008
   
Czas realizacji: Inwestor powinien złożyć we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali, do którego powinien dołączyć dokumenty. Organ administracji architektoniczno-budowlanej na wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali ma 7 dni
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1882