Nazwa usługi: UZYSKANIE WPISU DO EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZEŃ NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r.- Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz. 855, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2010r., Nr 127, poz. 857, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011r., Nr 243, poz. 1449)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wpis do ewidencji (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).
  • Załączniki: • 2 egzemplarze statutu (oryginały), • lista założycieli (minimum 15 osób), zawierająca: imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczne podpisy, • oryginał protokołu z zebrania założycielskiego zawierający protokół z wyboru komitetu założycielskiego, • informacja o adresie tymczasowej siedziby klubu sportowego.
   
Opłaty: Za wydanie decyzji nie pobiera się opłat.
   
Czas realizacji: Niezwłocznie - nie dłużej niż do 30 dni od daty złożenia wniosku.
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Starosty Milickiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2345