Nazwa usługi: ZŁOŻENIE ZAWIADOMIENIA O UTWORZENIU STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r.- Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz. 855, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Zawiadomienie o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego, określające nazwę i adres siedziby stowarzyszenia (oryginał).
  • Lista co najmniej trzech założycieli zawierającą imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia oraz własnoręczne podpisy oraz oświadczenia założycieli o: posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz nie pozbawieniu praw publicznych (oryginał).
  • Protokół z zebrania założycielskiego zawierający uchwały: o wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie i o uchwaleniu regulaminu stowarzyszenia (oryginał).
  • Regulamin stowarzyszenia określający jego nazwę, cel, teren i środki działania, siedzibę oraz przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie (oryginał).
   
Opłaty: Zwolnione z opłat.
   
Czas realizacji: 30 dni.
   
Tryb odwoławczy: Zgodnie z procedurą obowiązującą przed sądem rejestrowym od postanowienia o zakazaniu założenia stowarzyszenia zwykłego.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2298