Nazwa usługi: UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH, EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH LUB O ZGŁOSZENIU UTWORZENIA STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011r., Nr 243, poz. 1449)
Ustawa
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r.- Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz. 855, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia: • o wpisie do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej, • o wpisie do ewidencji uczniowskiego klubu sportowego, • o zgłoszeniu organowi nadzoru utworzenia stowarzyszenia zwykłego
   
Opłaty: - 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia. (5 zł – opłata skarbowa za każdą stronicę odpisu zaświadczenia).

Uczniowskie Kluby Sportowe zwolnione są z opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Starostwa Powiatowego lub na konto: nazwa odbiory: Urząd Miejski w Miliczu 61 9582 0000 2000 0000 0358 0008 z dopiskiem „opłata skarbowa” za...
   
Czas realizacji: Do 7 dni od dnia złożenia wniosku.
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Starosty Milickiego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1882