Nazwa usługi: UZYSKANIE POZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ NA OBSZARZE POWIATU
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 15.03. 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 1933r., Nr 22, poz. 162, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6.11.2003 r. w sprawie przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. z 2003r., Nr 199, poz. 1947, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wydanie zezwolenia wraz z planem przeprowadzenia zbiórki określającym: o obszar przeprowadzenia zbiórki, o cel, na jaki mają być przeznaczone datki, o formę przeprowadzenia zbiórki, o termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki, o liczbę osób zaangażowanych w organizację i przeprowadzenie zbiórki, ze wskazaniem na członków organizacji lub na osoby imiennie zaproszone, o przewidywane koszty organizacji i przeprowadzenia zbiórki z podaniem tytułów i kwot poszczególnych wydatków, o miejsce wydatkowania ofiar (w przypadku ofiar trafiających za granicę).
  • Załączniki: • wyciąg z KRS (stowarzyszenia, organizacje) • kserokopia statutu podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, • Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia protokołu z zebrania założycielskiego (komitet organizacyjny) W zależności od formy przeprowadzenia zbiórki: • kserokopia dokumentu o nadaniu numeru konta bankowego (w przypadku dobrowolnych wpłat na konto bankowe). • wzór cegiełki.
   
Opłaty:
   
Czas realizacji: Niezwłocznie, do dwóch miesięcy, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego.
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Starosty Milickiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1884