Nazwa usługi: UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA SPROWADZENIE ZWŁOK LUB SZCZĄTKÓW LUDZKICH Z OBCEGO KRAJU
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2011r., Nr 118, poz. 687, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007r., Nr 249, poz. 1866)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001r., Nr 153, poz. 1783)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. z 2001r., Nr 152, poz. 1742)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wydanie zezwolenia, zawierający: - imię, nazwisko i miejsce zamieszkania wnioskodawcy, - imię i nazwisko osoby zmarłej i nazwisko rodowe, - datę i miejsce urodzenia, - ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej, - datę i miejsce zgonu, - miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione, - miejsce pochówku, - środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie.
  • Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon osoby, tłumaczony na język polski i uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego.
  • W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy tłumaczony na język polski i uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego lub oświadczenie wnioskodawcy.
  • Oświadczenie wnioskodawcy o pawie do pochówku osoby zmarłej.
  • W przypadku działania przez pełnomocnika oryginał pełnomocnictwa lub jego urzędowo poświadczony odpis wraz z oryginałem dowodu uiszczenia opłaty skarbowej bądź wydruku dokonania przelewu bankowego.
   
Opłaty:
   
Czas realizacji: Niezwłocznie - nie później niż w terminie 3 dni po złożeniu kompletu wymaganych prawem dokumentów.
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Starosty Milickiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1882