Nazwa usługi: UZYSKANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DO 16 ROKU ŻYCIA
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003r., Nr 139, poz. 1328, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002r., Nr 17, poz. 162, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wydanie orzeczenia, według wzoru dostępnego w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności (pokój nr 3) lub na stronie internetowej jednostki www.pcprmilicz.pl, wypełniony i podpisany przez rodzica, który przybędzie z dzieckiem na posiedzenie składu orzekającego, • oryginał zaświadczenia o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza rodzinnego lub/ i specjalistę pod opieką którego znajduje się dziecko.
  • Załączniki: • kserokopie dokumentów medycznych potwierdzających rozpoznanie schorzenia zasadniczego i współistniejącego (oryginały do wglądu) wpisane przez lekarza w zaświadczeniu o stanie zdrowia; • kserokopia pierwszej strony książeczki zdrowia dziecka; • kserokopia aktu urodzenia lub legitymacji szkolnej dziecka.
   
Opłaty: Brak.
   
Czas realizacji: Bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż do 30 dni, w szczególnych przypadkach do 60 dni.
   
Tryb odwoławczy: Istnieje możliwość odwołania się od otrzymanego orzeczenia do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia. Odwołanie składa się w Powiatowym zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1884