Nazwa usługi: DECYZJA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005r., Nr 175, poz. 1459)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
- Art. 104
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości • Wniosek o udzielenie bonifikaty Załączniki • aktualny wypis z rejestru ewidencji gruntów i budynków, • aktualny odpis z księgi wieczystej posiadanej nieruchomości, • aktualna mapa ewidencyjna nieruchomości, • aktualny odpis z KRS (w przypadku osób prawnych), • uchwała właściwego organu spółki o wyrażeniu zgody na nabycie własności gruntu poprzez przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (w przypadku osób prawnych), • kserokopia aktu notarialnego , decyzji, postanowienia lub innego dokumentu, którym wnioskodawca/y nabył/li prawo użytkowania wieczystego nieruchomości (lub udziału), • dokumenty potwierdzające następstwo prawne – zgodnie z art. 1 ust. 3 (w przypadku takiej sytuacji), • dokumenty świadczące o dochodach miesięcznych na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym osiągniętych w roku poprzedzającym rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia (dot. osób fizycznych posiadających nieruchomości zabudowane i wykorzystywane wyłącznie na cele mieszkaniowe i chcących skorzystać z bonifikaty wynikającej z zarządzenia Wojewody Mazowieckiego), • dokument poświadczający wpis do rejestru zabytków (jeśli taki został wydany), • inne dokumenty mogące mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku.
   
Opłaty: - za decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości : 10 zł (zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Miliczu 61958200002000000003580008
- opłatę skarbową należy uiścić w chwili złożenia wniosku
- zwrot kosztów przygotowania dokumentacji przy zastosowaniu bonifikaty wynikającej z zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego
   
Czas realizacji: - w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku
- w sprawach skomplikowanych – w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku
   
Tryb odwoławczy: do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania
lub
Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu – w przypadku gruntów Skarbu Państwa
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2345