Nazwa usługi: UZGODNIENIE KIERUNKÓW REKULTYWACJI GRUNTÓW LUB UZYSKANIE DECYZJI O ZAKOŃCZENIU REKULTYWACJI GRUNTÓW
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004r., Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu kierunku i terminie wykonania rekultywacji gruntów lub decyzji o zakończeniu rekultywacji gruntów. Załączniki: • decyzja udzielająca koncesji na wydobywanie kopalin (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). • dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, np. umowa kupna - sprzedaży, umowa darowizny, umowa dzierżawy, skrócony odpis księgi wieczystej (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). • mapa z naniesionymi granicami terenu objętego wnioskiem oraz terenu i obszaru górniczego (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). • opis projektowanych prac rekultywacyjnych ze wskazaniem funkcji pełnionej przez obszar wymagający rekultywacji (dla uzyskania decyzji o kierunku rekutywacji). • pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomoctnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty • w przypadku decyzji określającej stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów dwie odrębne opinie rzeczoznawców ustalające rozmiar ograniczenia wartości użytkowej gruntów • dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej • projekt rekultywacji zawierający opis przeprowadzonych prac rekultywacyjnych (dla uzyskania decyzji o zakończeniu rekultywacji gruntów)
   
Opłaty: Opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Miliczu 61 9582 0000 2000 0000 0358 0008
   
Czas realizacji: w ciągu miesiąca od daty złożenia podania,
w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia podania w przypadku kiedy przepis prawa wymaga uzgodnień z innymi organami
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 1 za pośrednictwem Starosty Milickiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2298