Nazwa usługi: UZYSKANIE DECYZJI O WYŁĄCZENIU GRUNTÓW ROLNYCH Z PRODUKCJI
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004r., Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Załączniki: • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), W przypadku, gdy nie ma wymogu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (tzn. gdy dla gruntów w granicach działki na której ma być realizowana inwestycja, funkcjonuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego), Inwestor może przedłożyć - o ile posiada - wypis i wyrys z obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego danej gminy obejmującego przedmiotowy teren bądź informację o terenie wydaną przez właściwy urząd gminy (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). • dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, np. umowa kupna - sprzedaży, umowa darowizny, umowa dzierżawy, skrócony odpis księgi wieczystej (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), • plan zagospodarowania przestrzennego działki obejmujący całe zamierzenie budowlane z uwzględnieniem elementów o których mowa w przepisach art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, z rozliczeniem powierzchni inwestycji w klasach i użytkach (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), • w celu obniżenia należności za wyłączenie gruntu rolnego z produkcji – dokument określający wartość rynkową objętego inwestycją gruntu (np. opinia rzeczoznawcy majątkowego według cen rynkowych lub umowa kupna - sprzedaży gruntów o ile będzie podana w niej cena nabycia gruntów (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).Wycena jest ważna na dany rok podatkowy. Dokumentacja do wglądu: • Dokumentacja techniczna planowanej inwestycji
   
Opłaty: Wniosek z załącznikami, decyzja lub zaświadczenie nie podlegają opłacie skarbowej.
   
Czas realizacji: W ciągu miesiąca od daty złożenia podania i załączników, - w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia podania w przypadku kiedy przepis prawa wymaga uzgodnień z innymi organami
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Starosty Milickiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2345