Nazwa usługi: ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ/PRZEBUDOWĘ ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115, z późn. zm.)
- Art. 29
Rozporządzenie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r., Nr 140, poz. 1418)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wydanie zezwolenia Załączniki: • Aktualną mapę do celów projektowych z koncepcją zagospodarowania terenu i propozycją lokalizacji zjazdu oraz określeniem jego parametrów technicznych. • Charakterystykę obiektu, w tym: rodzaj działalności, wielkość obiektu, wielkość i strukturę ruchu generowanego przez obiekt i bilans miejsc postojowych. • Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości objętej inwestycją. • Odpowiednio wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy • Wypis i wyrys z katastru nieruchomości dla działek objętych budową lub przebudową zjazdu, w tym działkę drogową • W przypadku gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca należy przedłożyć odpowiednio wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub stosowne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej. • W przypadku ustanowienia przez stronę pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego pełnomocnictwa. Wymagane załączniki: Uwaga! Dokumenty urzędowe stanowiące załączniki do wniosku należy składać w oryginale, ewentualnie w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez organ, który go wydał. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem może być również dokonane przez Zarządcę Drogi, pod warunkiem okazania przez stronę oryginału dokumentów.
   
Opłaty: Opłata skarbowa od wydania zezwolenia wynosi 82 zł.

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Uwaga: internetowy dowód wpłaty powinien precyzyjnie określać przedmiot tej opłaty, oraz w którym urzędzie/jednostce/wydziale ma być dokonana czynność urzędowa.

Opłaty uiszcza się w kasie Banku Spółdzielczego znajdującej się w budynku Starostwa, parter.
nr konta 78 9582 0000 2000 0000 0550 0011

Opłatę skarbową - na konto Urzędu Miejskiego w Miliczu
nr konta 61 9582 0000 2000 0000 0358 0008
   
Czas realizacji: 30 dni.
W sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.
   
Tryb odwoławczy: Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2298