Nazwa usługi: ZEZWOLENIE NA CZASOWE ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115, z późn. zm.)
- Art. 40
- Art. 20, pkt. 7
Rozporządzenie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r., Nr 140, poz. 1481)
- par. 1-2
Inne
Uchwała Nr XVI/13/2008 Rady Powiatu w Miliczu z dnia 5 września 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 259, poz. 2767 z 2008 r.)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wydanie zezwolenia Załączniki • Plan sytuacyjny z domiarami i zakreślonym kolorem czerwonym obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego. • Szczegółowy harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót). • Projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem na drodze, w przypadku, gdy zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. • Uzgodnienia dokumentacji – do wglądu - wraz z oświadczeniem o posiadaniu aktualnego pozwoleniem na budowę lub zgłoszenia robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Zarządca Drogi może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów wynikających z indywidualnego charakteru sprawy. Uwaga! Dokumenty urzędowe stanowiące załączniki do wniosku należy składać w oryginale, ewentualnie w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez organ, który go wydał. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem może być również dokonane przez Zarządcę Drogi, pod warunkiem okazania przez stronę oryginału dokumentów.
   
Opłaty: Szczegółowe informacje na temat naliczonej opłaty oraz terminów i trybu jej wypłaty są zawarte w decyzji administracyjnej.
   
Czas realizacji: Do 30 dni od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów,
- w przypadku spraw skomplikowanych – 2 miesiące
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem organu wydającego decyzje w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2345