Nazwa usługi: UZGADNIANIE UROCZYSTOŚCI I IMPREZ MASOWYCH O CHARAKTERZE RELIGIJNYM/ŚWIECKIM NA DROGACH POWIATOWYCH
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989r., Nr 29, poz. 154, z późn. zm.)
- Art. 16
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
- Art. 35
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek zawierający o Nazwę, oraz siedzibę organizatora procesji, pielgrzymki lub innej uroczystości o charakterze religijnym wraz z adresem i numerem telefonu (faksu), o program uroczystości – informacje o miejscu, dacie, godzinie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia uroczystości; szczegółowy opis trasy w przypadku planowanego przejścia po drogach. Przebieg trasy należy dodatkowo zaznaczyć na planie powiatu; o imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację uroczystości, o planowaną liczbę uczestników, o podpis organizatora.
   
Opłaty: Za pisemne uzgodnienie procesji, pielgrzymki lub innej uroczystości o charakterze religijnym – brak opłat.

Opłaty:
1. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł
(z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Uwaga: internetowy dowód wpłaty powinien precyzyjnie określać przedmiot tej opłaty, oraz w którym urzędzie/jednostce/wydziale ma być dokonana czynność urzędowa.

Opłaty uiszcza się w kasie Banku Spółdzielczego znajdującej się w budynku Starostwa, parter.
nr konta 78 9582 0000 2000 0000 0550 0011

Opłatę skarbową - na konto Urzędu Miejskiego w Miliczu
nr konta 61 9582 0000 2000 0000 0358 0008
   
Czas realizacji: Bez zbędnej zwłoki.
Wniosek należy złożyć co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia procesji, pielgrzymki lub innej uroczystości o charakterze religijnym
   
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2298