Nazwa usługi: ROZPATRYWANIE I ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW STAŁEJ LUB CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r., Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003r., Nr 177, poz. 1729)
Ustawa
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002r., Nr 170, poz. 1393)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r., Nr 220, poz. 2181)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek zawierający imię i nazwisko wnioskodawcy ( wnioskodawcą może być zarząd drogi, organ zarządzający ruchem, inwestor lub jednostka o której mowa w § 11 pkt. 1-6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z 2003r., osoba realizująca zamówienia w/w jednostek), adres, przedmiot opracowania, planowany termin realizacji Załączniki • dwa egzemplarze projektu organizacji ruchu, który winien zawierać: o plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25.000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy, o plan sytuacyjny w skali 1: 500 lub 1 :1 000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2000 lub szkic bez skali) zawierający: lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu, parametry geometrii drogi, o zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku zawierającego inne zmienne elementy mające wpływ na ruch drogowy, o opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, o przewidywany termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu, o imię, nazwisko i podpis projektanta, • opinia Komendy Powiatowej w Miliczu - opinia nie jest wymagana w przypadku projektu organizacji ruchu obejmującego wyłącznie drogi gminne, • opinia zarządcy drogi – w przypadku gdy nie jest on wnioskodawcą wniosku.
   
Opłaty: Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłaty uiszcza się w kasie Banku Spółdzielczego znajdującej się w budynku Starostwa, parter.
nr konta 78 9582 0000 2000 0000 0550 0011

Opłatę skarbową - na konto Urzędu Miejskiego w Miliczu
nr konta 61 9582 0000 2000 0000 0358 0008
   
Czas realizacji: Do 30 dni lub do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2298