Nazwa usługi: Obowiązkowa wymiana prawa jazdy-starego/papierowego na nowe
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dn. 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005r., Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 21 stycznia 2004r. w sprawie wydania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2004r., Nr 24, poz. 215, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 21 kwietnia 2004r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2004r., Nr 89, poz. 855)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 7 stycznia 2004r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2004r., Nr 2, poz. 15)
Ustawa
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 29 kwietnia 2002r. w sprawie wymiany prawa jazdy (Dz. U. z 2002r., Nr 69, poz. 640, z późn. zm.)
Ustawa
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 9 grudnia 2009 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2009r., Nr 210, poz. 1626)
Ustawa
Ustawa z dn. 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty:
     
  Czas realizacji: Do 30 dni od dnia złożenia wniosku
     
  Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Starosty Milickiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 2150