Nazwa usługi: Naniesienie adnotacji hak/gaz/vat w dowodzie rejestracyjnym
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dn. 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005r., Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2002r., Nr 133, poz. 1123, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 137, poz. 968)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2003r., Nr 230, poz. 2302, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 9 grudnia 2009r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2009r., Nr 210, poz. 1626)
Ustawa
Ustawa z dn. 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003r., Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty:
     
  Czas realizacji: Niezwłocznie
     
  Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji wnosi się do Szamorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Starosty Milickiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 2345